آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 99/2
دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندرانموضوع مزایده : ششدانگ یک قطعه زمین درمنطقه اسب چین شهرستان عباس آبادمحل اجرا: اداره کل شیلات مازندرانتضمین شرکت درمزایده : مبلغ 10/00 ...
یکشنبه 27 مهر 1399
آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 99/1
دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندرانموضوع مزایده: تعداد 34 فروند بدنه قایقمحل اجرا: پایگاه یگان حفاظت منابع درسطح استانتضمین شرکت درمزایده : مبلغ 50/000/000 ریال ضمانت ب ...
یکشنبه 27 مهر 1399
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/2
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات مازندرانموضوع مناقصه : اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریت‌های اداریمحل اجرا: اداره کل شیلات مازندران و ادارات تابعه (شیلات ...
دوشنبه 26 خرداد 1399
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/1
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات مازندرانموضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات مازندران بصورت حجمی درسطح 4/8 هکتارمحل اجرا: اداره کل شیلات استا ...
سه شنبه 6 خرداد 1399
آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 98/5
بسمه تعالی ((آگهی مزایده)) (یک مرحله ای شماره5 /98) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش 6 دستگاه خودرو مستعمل محل اجرا: اداره کل شیلات مازندران ...
یکشنبه 13 بهمن 1398
آگهی تجدید مزایده یک مرحله ای شماره 98/4
بسمه تعالی ((آگهی تجدید مزایده)) (یک مرحله ای شماره4/98) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد محل اجرا: مرکز تکثیر و حفاظت ا ...
پنجشنبه 14 شهریور 1398
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/4
بسمه تعالی ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره4/98) دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: خدمات نظارت برصیدانواع آبزیان دریایی(ماهیان استخوانی) و ...
پنجشنبه 14 شهریور 1398
«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 98/3)
«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 98/3) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده:فروش دو فروند شناور تعدیلی مستقر در بندر صیادی امیرآباد مهلت دریافت اسناد: از زمان ...
شنبه 26 مرداد 1398
رفتن به بالای صفحه