سال 1401 «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»
English امروز: دوشنبه 8 خرداد 1402

خدمات الکترونیکی

ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...) 13022461100
2 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی 13022461101
3 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی 13022461102
4 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13022461103
5 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس) 13022461104
ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462100
2 صدور پروانه صید  (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462101
3 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)  13022462102
4 صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر) 13022462103
5 صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه‏ طبیعی 13022462104
ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU) 13012463100
2 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) 13012463101
3 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463102
4 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463103
ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان  13022464100
2 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان  13022464101
3 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏‌های تخصصی آبزیان  13022464102
4 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان  13022464103
5 صدور مجوز نگهداری و خرده ‏فروشی ماهی زنده  13022464104
6 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده  13022464105
ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465100
2 صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465101
3 صدور و تمدید مجوز بهره‏ برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465102
4 صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465103
5 ابطال مجوز تاسیس/ بهره‏ برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465104
6 تغییر نام  مجوز تاسیس/ بهره ‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465105
7 تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره ‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465106
8 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465107
9 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏ برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465108
10 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465109
11 صدور و تمدید  مجوز بهره ‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465110
12 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465111
13 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465112
14 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465113
15 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465114
16 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465115
17 اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465116
18 صدور و تمدید  مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان 13012465117
19 صدور و تمدید  مجوز بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465118
20 صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان 13012465119
21 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏ برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465120
22 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465121
23 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465122
24 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان 13012465123
25 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان 13012465124
26 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465125
27 صدور و تمدید  مجوز بهره ‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465126
28 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465127
29 ابطال مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465128
30 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465129
31 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465130
32 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465131
33 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏ برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465132
34 صدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465133
35 صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465134
36 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465135
37 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465136
38 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465137
39 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465138
40 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465139
41 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465140
42 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465141
43 تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465142
44 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465143
45 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465144
46 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465145
47 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465146
48 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465147
49 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465148
50 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465149
51 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465150
52 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465151
53 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465152
54 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465153
55 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465154
56 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465155
57 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465156
58 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465157
59 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465158
60 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465159
61 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465160
62 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465161
63 تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465162
64 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465163
65 صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465164
66 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465165
67 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465166
68 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465167
69 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465168
70 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465169
71 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465170
72 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465171
73 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465172
ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان 13022466000
ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی ‏پروری 13012467000
ردیف عنوان خدمات کد شناسه پیوندها
1 ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان 13012468000