یکشنبه 1 بهمن 1396 - Sunday, January 21, 2018
خبر خوان اداره کل شیلات استان مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> صفحه نخست >> کارمندان شیلات مازندران
کارمندان و کارکنان شیلات استان مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
 نام حسینعلی حسینعلی خوشباوررستمی
 نام خانوادگی خوشباوررستمی
 ایمیل
 سمت مدیرکل شیلات استان مازندران
 تحصیلات دکترای شیلات
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی تلفن 01135289400نمابر01135289404داخلی150
 
 
 نام سیّد اکبر سیّد اکبر  علیمحمدی
 نام خانوادگی علیمحمدی
 ایمیل
 سمت مشاور عالی مدیرکل و رئیس اداره روابط عمومی و هماهنگی شهرستانها
 تحصیلات فوق لیسانس شیلات
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر -خیابان شریعتی- اداره کل شیلات مازندران-01135289400
 
 
 نام ولی الله ولی الله محمدزاده
 نام خانوادگی محمدزاده
 ایمیل
 سمت معاون آبزی پروری
 تحصیلات فوق لیسانس
 واحد مربوطه معاونت آبزی پروری
 آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی تلفن01135289436داخلی135
 
 
 نام عباسعلی عباسعلی شیخ تبار
 نام خانوادگی شیخ تبار
 ایمیل
 سمت معاون صیدوبنادرماهیگیری
 تحصیلات لیسانس
 واحد مربوطه معاونت صید و بنادر ماهیگیری
 آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی،تلفن01135289402داخلی140
 
 
 نام عبدالهادی عبدالهادی یعقوبی
 نام خانوادگی یعقوبی
 ایمیل
 سمت معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع
 تحصیلات فوق لیسانس
 واحد مربوطه معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
 آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی تلفن01135289422داخلی 122
 
 
 نام سیّد محمود سیّد محمود مصدقی
 نام خانوادگی مصدقی
 ایمیل
 سمت رئیس اداره امورمالی و ذیحسابی
 تحصیلات فوق لیسانس مدیریت مالی
 واحد مربوطه معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
 آدرس و تلفن 011-35289421
 
 
 نام شیرزاد شیرزاد صادقی
 نام خانوادگی صادقی
 ایمیل
 سمت رئیس اداره اموراداری ، رفاه و پشتیبانی
 تحصیلات لیسانس حقوق
 واحد مربوطه معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289442- 011
 
 
 نام سرهنگ دوم عباس سرهنگ دوم عباس پورعلی
 نام خانوادگی پورعلی
 ایمیل
 سمت فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی استان مازندران
 تحصیلات
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر- خیابان شریعتی- میدان شیلات35289489و35289489-011
 
 
 نام حسن حسن حسین نژاد
 نام خانوادگی حسین نژاد
 ایمیل
 سمت رئیس گروه فرآوری و بهبود کیفیت
 تحصیلات مهندسی صنایع
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر خ خیابان شریعتی - اداره کل شیلات استان مازندران 35289435-011
 
 
 نام حسین حسین  اصغری کریمی
 نام خانوادگی اصغری کریمی
 ایمیل
 سمت رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
 تحصیلات فوق لیسانس مهندسی صنایع
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289435 - 011
 
 
 نام سیّد ولی اله سیّد ولی اله صالحی میر
 نام خانوادگی صالحی میر
 ایمیل
 سمت رئیس گروه ترویج شیلات و آبزیان
 تحصیلات فوق لیسانس شیلات
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر - خیابان شریعتی اداره کل شیلات 01189440
 
 
 نام مجتبی مجتبی جباری امیری
 نام خانوادگی جباری امیری
 ایمیل
 سمت رئیس گروه راهبردی توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات
 تحصیلات فوق لیسانس مدیریت
 واحد مربوطه معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
 آدرس و تلفن بابلسر خ خیابان شریعتی - اداره کل شیلات استان مازندران
 
 
 نام قاسم قاسم کریم زاده
 نام خانوادگی کریم زاده
 ایمیل
 سمت رئیس گروه امور صید و بنادر ماهیگیری
 تحصیلات دکترا شیلات
 واحد مربوطه معاونت صید و بنادر ماهیگیری
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35287261 - 011
 
 
 نام عسکری عسکری  منعمی امیری
 نام خانوادگی منعمی امیری
 ایمیل
 سمت رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی
 تحصیلات لیسانس شیلات
 واحد مربوطه معاونت آبزی پروری
 آدرس و تلفن بابلسر خ خیابان شریعتی - اداره کل شیلات استان مازندران 35289262-011
 
 
 نام نیما نیما حسین زاده
 نام خانوادگی حسین زاده
 ایمیل
 سمت رئیس گروه توسعه ماهیان خاویاری
 تحصیلات فوق لیسانس شیلات
 واحد مربوطه معاونت آبزی پروری
 آدرس و تلفن بابلسر خ خیابان شریعتی - اداره کل شیلات استان مازندران35289418- 011 داخلی 137
 
 
 نام مسعود مسعود صمدیان
 نام خانوادگی صمدیان
 ایمیل
 سمت رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی
 تحصیلات فوق لیسانس بوم شناسی آبزیان دریایی
 واحد مربوطه معاونت صید و بنادر ماهیگیری
 آدرس و تلفن بابلسر -خیابان شریعتی / 01135289402
 
 
 نام سیّد هادی سیّد هادی  ذاکری تبارامیری
 نام خانوادگی ذاکری تبارامیری
 ایمیل
 سمت رئیس اداره حراست
 تحصیلات لیسانس اقتصاد
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289405 - 011
 
 
 نام واحد واحد معصومی قاجاری
 نام خانوادگی معصومی قاجاری
 ایمیل
 سمت رئیس مرکز تکثیرو بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجائی ساری ساری
 تحصیلات لیسانس
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن ساری- پل تجن - کیلومتر 14 جاده گلما-01133153233
 
 
 نام حسن حسن  اسحاقی
 نام خانوادگی اسحاقی
 ایمیل
 سمت رئیس اداره شیلات بابلسر و فریدونکنار
 تحصیلات دکتری مدیریت phd
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر - انتهای خ فلسطین - جنب بیمارستان شهید رجایی- اسکله بندرصیادی بابلسر 35289266
 
 
 نام رضا رضا فلکی مقدم
 نام خانوادگی فلکی مقدم
 ایمیل
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستان تنکابن و رامسر
 تحصیلات فوق لیسانس
 واحد مربوطه حوزه مدیریت -اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستانها
 آدرس و تلفن تنکابن - خ جمهوری اداره شیلات تنکابن 54271250
 
 
 نام علی علی  پاشا زانوسی
 نام خانوادگی پاشا زانوسی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات فوق لیسانس
 واحد مربوطه حوزه مدیریت -اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستانها
 آدرس و تلفن نوشهر- روستای امیرود 8-52374047
 
 
 نام محمد مهدی محمد مهدی  عباس زاده
 نام خانوادگی عباس زاده
 ایمیل
 سمت رئس اداره شیلات شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی
 تحصیلات دکتری تکثیر و پرورش آبزیان PhD
 واحد مربوطه حوزه مدیریت -اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستانها
 آدرس و تلفن سوادکوه شمالی - خ شهید تیموری - خ پاسداران جنب اداره صنعت و معدن 42447101
 
 
 نام سیّد حسن سیّد حسن  سلیلی لاریمی
 نام خانوادگی سلیلی لاریمی
 ایمیل
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستان جویبار
 تحصیلات لیسانس
 واحد مربوطه حوزه مدیریت -اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستانها
 آدرس و تلفن جویبار- خ امام - بانک قرض الحسنه امام علی طبقه دوم 42533564
 
 
 نام صفی اله صفی اله  عسکری فر
 نام خانوادگی عسکری فر
 ایمیل
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستان قائم شهر
 تحصیلات فوق لیسانس
 واحد مربوطه حوزه مدیریت -اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستانها
 آدرس و تلفن قائم شهر- خ ساری - جنب پارک ولی عصر 42074510
 
 
 نام حسین حسین  پناهی صاحبی
 نام خانوادگی پناهی صاحبی
 ایمیل
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستانهای ساری و میاندرود
 تحصیلات فوق لیسانس شیلات
 واحد مربوطه حوزه مدیریت -اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستانها
 آدرس و تلفن ساری - میدان امام - ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی استان طبقه همکف
 
 
 نام عباس عباس اسماعیلی ملا
 نام خانوادگی اسماعیلی ملا
 ایمیل
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکاو گلوگاه
 تحصیلات دکتری علوم شیلاتی phd
 واحد مربوطه حوزه مدیریت -اداره روابط عمومی و هماهنگی امور شهرستانها
 آدرس و تلفن بهشهر- بلوارهاشمی نژاد - ساختمان جهاد بهشهر 34522446
 
 
 نام محمد ذبیح اله محمد ذبیح اله حسین نژاد
 نام خانوادگی حسین نژاد
 ایمیل
 سمت مسئول بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 تحصیلات لیسانس الهیات ، فقه و مبانی حقوق
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289423 - 011
 
 
 نام حجت الاسلام محمد صادق حجت الاسلام محمد صادق باباجانیان بیشه
 نام خانوادگی باباجانیان بیشه
 ایمیل
 سمت مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه
 تحصیلات فوق دیپلم حوزوی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289439 - 011
 
 
 نام قاسمعلی قاسمعلی اکبرپورروشن
 نام خانوادگی اکبرپورروشن
 ایمیل
 سمت کارشناس مسئول امورحقوقی
 تحصیلات لیسانس حقوق قضایی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289406 - 011
 
 
 نام پرویز پرویز گل پورعربی
 نام خانوادگی گل پورعربی
 ایمیل
 سمت رئیس اداره فنی و عمرانی
 تحصیلات فوق لیسانس عمران
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289408 - 011
 
 
 نام رحمت اله رحمت اله مردانی خراط
 نام خانوادگی مردانی خراط
 ایمیل
 سمت رئیس اداره برنامه و بودجه
 تحصیلات فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 واحد مربوطه معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289440- 011
 
 
رفتن به بالای صفحه