1298 بررسی مرفولوژیک و برخی خصوصیات زیست شناسی ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus Sericeus) در رودخانه های هراز و محمود آباداستان مازندران
چکیده: در این تحقیق مجموعا 100 قطعه گونه ماهی مخرج لوله ای) Rhodeus sericeus)از رودخانه های هراز و محمود آباد با تور سالیک صید شده بود . نمونه ها توسط روشهای متداول و استاندارد بیومتری شدند . 9 صفت مریستیک شمارش شده و 23 صفت مرفومتریک اندازه گیری شدند . میانگین طول کل نمونه های رودخانه محمودآباد بیشتر از رودخانه هراز و به ترتیب 68/6 و 39/6 سانتی متر بوده است . الگوی رشد در هر دو رودخانه آلومتریک منفی بوده است . در مورد صفات مرفومتریک 5 فاکتور با حدود 96 درصد تنوع صفات بین افراد ، در مورد صفات مریستیک 3 فاکتور با حدود 82 درصد تنوع صفات بین افراد ، در مورد صفات نسبی مرفومتریک 4 فاکتور با حدود 96 درصد تنوع صفات بین افراد انتخاب شدند . ضریب همبستگی بین طول و وزن در هر دو رودخانه بسیار بالا بوده و در رودخانه هراز 97/0 و رودخانه محمودآباد 96/0 بوده است . حداکثر میزان رشد لحظه ای در ماهیان رودخانه هراز 31/0 و از سن دوساله به سه ساله بوده و حداکثر مقدار رشد لحظه ای در مورد ماهیان رودخانه محمودآباد 32/0 و از سن سه ساله به چهارساله بوده است . مقدار فاکتور وضعیت در هر دو رودخانه با افزایش سن افزایش نشان داد. 

کلمات کلیدی: ماهی مخرج لوله ای ، رودخانه هراز ، رودخانه محمودآباد ، بیولوژی.

دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 2:6:35 17/10/1391
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه