1882 بررسی مرفولوژیک و برخی خصوصیات زیست شناسی ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus Sericeus) در رودخانه های هراز و محمود آباداستان مازندران
چکیده: در این تحقیق مجموعا 100 قطعه گونه ماهی مخرج لوله ای) Rhodeus sericeus)از رودخانه های هراز و محمود آباد با تور سالیک صید شده بود . نمونه ها توسط روشهای متداول و استاندارد بیومتری شدند . 9 صفت مریستیک شمارش شده و 23 صفت مرفومتریک اندازه گیری شدند . میانگین طول کل نمونه های رودخانه محمودآباد بیشتر از رودخانه هراز و به ترتیب 68/6 و 39/6 سانتی متر بوده است . الگوی رشد در هر دو رودخانه آلومتریک منفی بوده است . در مورد صفات مرفومتریک 5 فاکتور با حدود 96 درصد تنوع صفات بین افراد ، در مورد صفات مریستیک 3 فاکتور با حدود 82 درصد تنوع صفات بین افراد ، در مورد صفات نسبی مرفومتریک 4 فاکتور با حدود 96 درصد تنوع صفات بین افراد انتخاب شدند . ضریب همبستگی بین طول و وزن در هر دو رودخانه بسیار بالا بوده و در رودخانه هراز 97/0 و رودخانه محمودآباد 96/0 بوده است . حداکثر میزان رشد لحظه ای در ماهیان رودخانه هراز 31/0 و از سن دوساله به سه ساله بوده و حداکثر مقدار رشد لحظه ای در مورد ماهیان رودخانه محمودآباد 32/0 و از سن سه ساله به چهارساله بوده است . مقدار فاکتور وضعیت در هر دو رودخانه با افزایش سن افزایش نشان داد. 

کلمات کلیدی: ماهی مخرج لوله ای ، رودخانه هراز ، رودخانه محمودآباد ، بیولوژی.

دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 2:6:35 17/10/1391
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
گزارش صادرات آبزیان کشور در سال 1400 بررسی اسیدهای چرب غیر اشباع در ماهی تیلاپیا و تاثیر بر بدن انسان حفاظت از اكولوژي درياي خزر، توسعه و بهره ‌وري پايدار تهیه فرآورده كتلت ماهي Fish cake از فیله ماهی بيگ هد بهبود رشد لارو تاسماهي ايراني توسط دافني غني سازي با روغن كبد ماهي رسوبات ميكروفلور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل آنزيمي ناتوزیم پلاس بر عملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان در جيره حاوي کنجاله کانولا فوايد و کاربرد پروبيوتيک ها در جيره غذايي ماهی و ميگو ارزش تغذیه ای کنجاله کانولا فرآوری شده در جیره ماهیان اثر متقابل سلنيوم و چربي بر ترکيب اسيد چرب بافت ماهي قزل آلاي رنگين کمان Study of the natural and fishing mortality and exploitation rates of bigeye kilka (Clupeonella grimmi) in the southeast part of the Caspian Sea (Babolsar) Population dynamics and biological characteristics of kilka species (Pisces: Clupeidae) in the southeastern coast of the Caspian Sea Study of Natural and Fishing Mortality and Exploitation Rate of Common Kilka Clupeonella cultriventris in Southeast Part of the Caspian Sea (Babolsar) Study of Natural and Fishing Mortality and Exploitation Rate of Anchovy Kilka Clupeonella engrauliformis in Southeast Part of the Caspian Sea (Babolsar)
رفتن به بالای صفحه