265 برگزاری جلسه بررسی اهمیت و نحوه مشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت و بازسازی ذخایرماهیان ارزشمند دریای خزردربابلسر
برگزاری جلسه بررسی اهمیت و نحوه مشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت و بازسازی ذخایرماهیان ارزشمند دریای خزردربابلسر


به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران، باحضورمدیران کل دفترامورصیدوصیادی ، دفتربازسازی و حفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان ، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی سازمان شیلات ایران و معاونین صیدوبنادرماهیگیری ادارات کل استان های شمالی ، فرماندهان یگان حفاظت منابع آبزیان سه استان شمالی ، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی کشورونیزمدیران اتحادیه تعاونی های پره استان های مازندران ،گیلان و گلستان درسالن اجتماعات اداره کل شیلات مازندران دربابلسربرگزارشد.

دراین جلسه عباسعلی شیخ تبارمعاون صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران که میزبانی این جلسه رابرعهده داشتندمشارکت جامعه صیادی رادرامربازسازی بسیارخوب و آگاهانه برشمردو گفت : دراستان مازندران بسیاری ازتعاونی ها بویژه تعاونی های پره منطقه غرب و مرکز استان بدلیل برخورداری از رودخانه های شیلاتی بااستفاده ازشیل و نیزاراضی مناسب جایگاههای پره تکثیرورهاسازی بچه ماهی مطلوبی رادرسالجاری داشتند.

آخوندی مدیرکل دفترامورصیدوصیادی سازمان شیلات ایران بااشاره به اینکه 25 درصد صیدماهیان استخوانی کشوردردریای خزرصورت میگیرد به کاهش صید اینگونه ازماهی اشاره کردوافزود: درسالهای اخیرشاهدکاهش صیددراستان های شمالی بودیم که علاوه برعوامل زیست محیطی عوامل دیگر انسانی ( افزایش صیدغیرمجاز) یکی ازاین عوامل بوده است.

کرمی راد مدیرکل دفتربازسازی وحفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران پشتیبانی وحمایت درجامعه بهره برداررایکی ازرسالت های مهم شیلات ایران دانست و گفت : مراکزبازسازی ذخایرآبزیان علیرغم کمبودامکانات واعتبارات  درامربازسازی ذخایرآبزیان دریاتلاش مضاعف دارند وعلیرغم کمبوداعتبارات تلاش می نمایندتاصیدوصیادی راپایدارنگه دارند. وی بااشاره به کاهش صیدوصیادی مولدسفیددررودخانه از110 هزارقطعه سال 94 به 54 هزارقطعه درسال 97 افزود: هرچندکاهش صیدماهی مولددردریا راشاهدبودیم ولی جامعه صیادی می تواند مراکزبازسازی رادرتکثیرورهاسازی بچه ماهی بسیارکمک نماید.

سرهنگ پاسدارشاه ولی پورفرمانده حفاظت منابع آبزی سازمان هم گفت : اگرتجهیزات وامکانات ونیزنیروی انسانی یگان نوسازی گردد میتوانیم نقش موثری ایفانماییم که دربحث تجهیزات تاپایان سال 97 موضوع تحقق خواهدیافت وپیگیرنیروی انسانی نیرهستیم که توانمندی وماموریت های آن گسترده ترخواهدبود. وی حفاظت ازذخایررامنوط به همکاری ومشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت دانست و تصریح کرد: همانطوریکه درمحیط زیست و هلال احمرهمیارداریم لازم است که دربحث حفاظت ازمنابع وذخایرآبزیان هم ازاین تبصره وطرح بهره مند گردیم . دراین جلسه حاضرین نظرات و پیشنهادات خودرادرخصوص اتخاذراهکارهای کمک به بازسازی وحفاظت ذخایرآبزیان اراﺋه نمودند

تاریخ انتشار: 10:30:19 1397/07/04
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
ارزش اقتصادی حدود 10 میلیاردتومانی تکثیر طبیعی بچه ماهی سفید درحوضچه ها وشیل های ایجادشده درمازندران هم اندیشی شیلات مازندران و اتحادیه ماهیان سردآبی استان حضورفرماندارشهرستان جویبار درپایگاه حفاظت منابع آبزیان چپکرود استقرار تیم سنجش فشارخون شبکه بهداشت شهرستان بابلسر دراداره کل شیلات مازندران آغازرهاسازی بیش از 20 میلیون قطعه بچه ماهی سفید حاصل ازتکثیرطبیعی درمازندران  تجدید میثاق مدیرکل وکارکنان شیلات مازندران  با آرمان‌های امام (ره) و شهدا به مناسبت هفته جهادکشاورزی مدیرکل شیلات مازندران درحاشیه پنل تخصصی بخش کشاورزی همایش فرصتهای سرمایه گذاری درساری خبرداد: شرایط لازم برای صادرات 10 تن خاویار و 2 هزارتن  گوشت ماهیان خاویاری پرورشی به خارج مهیا است بازدید سردارنانوا کناری نماینده مردم شهرستانهای بابلسروفریدونکنار ازغرفه های شیلاتی درنمایشگاه توانمندیهای صادراتی مازندران دکترنبی اله خون میرزایی معاون وزیرورﺋیس سازمان شیلات ایران دربازدیدازنخستین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان درساری تاکیدکرد: ظرفیت آبزی پروری استان مازندران بسیار بالاست وصرفا به داخل خلاصه نمی شود وتوان صادراتی خوبی دارد آغاز هجدهمین اجلاسیه رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر در بابلسر دکترگلدوست درمراسم گرامیداشت 14 و15 خرداد درشیلات مازندران گفت:  بعداز امامان معصوم (ع) امام خمینی ازنوادرافرادی است که نزدیکتر به امامان  معصوم  بود برگزاری مسابقات قرآنی و اذان بین کارکنان و فزندان آنان درشیلات مازندران  استاندارمازندران امروز درآﺋین رهاسازی بچه ماهی سفید به رودخانه های استان درساری تاکید کرد: به  سرمایه گذاری بخش خصوصی در تکثیر مصنوعی انواع بچه ماهی و پرورش ماهیان سردآبی، گرم آبی و بویژه ماهیان خاویاری در استان باید توجه جدی شود. باحضور معاون وزیر ورﺋیس سازمان شیلات ایران واستاندار مازندران صورت پذیرفت: رهاسازی بیش از 80 میلیون قطعه بچه ماهی سفید تکثیری به رودخانه های مازندران دکترخون میرزایی معاون وزیر ورﺋیس سازمان شیلات ایران درضیافت افطاری یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات مازندران تاکید کرد: عملکرد شیلات مازندران درفعالیتهای خردوکلان شیلاتی یک عملکرد الگویی ونمونه است
رفتن به بالای صفحه