50 برگزاری جلسه بررسی اهمیت و نحوه مشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت و بازسازی ذخایرماهیان ارزشمند دریای خزردربابلسر
برگزاری جلسه بررسی اهمیت و نحوه مشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت و بازسازی ذخایرماهیان ارزشمند دریای خزردربابلسر


به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران، باحضورمدیران کل دفترامورصیدوصیادی ، دفتربازسازی و حفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان ، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی سازمان شیلات ایران و معاونین صیدوبنادرماهیگیری ادارات کل استان های شمالی ، فرماندهان یگان حفاظت منابع آبزیان سه استان شمالی ، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی کشورونیزمدیران اتحادیه تعاونی های پره استان های مازندران ،گیلان و گلستان درسالن اجتماعات اداره کل شیلات مازندران دربابلسربرگزارشد.

دراین جلسه عباسعلی شیخ تبارمعاون صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران که میزبانی این جلسه رابرعهده داشتندمشارکت جامعه صیادی رادرامربازسازی بسیارخوب و آگاهانه برشمردو گفت : دراستان مازندران بسیاری ازتعاونی ها بویژه تعاونی های پره منطقه غرب و مرکز استان بدلیل برخورداری از رودخانه های شیلاتی بااستفاده ازشیل و نیزاراضی مناسب جایگاههای پره تکثیرورهاسازی بچه ماهی مطلوبی رادرسالجاری داشتند.

آخوندی مدیرکل دفترامورصیدوصیادی سازمان شیلات ایران بااشاره به اینکه 25 درصد صیدماهیان استخوانی کشوردردریای خزرصورت میگیرد به کاهش صید اینگونه ازماهی اشاره کردوافزود: درسالهای اخیرشاهدکاهش صیددراستان های شمالی بودیم که علاوه برعوامل زیست محیطی عوامل دیگر انسانی ( افزایش صیدغیرمجاز) یکی ازاین عوامل بوده است.

کرمی راد مدیرکل دفتربازسازی وحفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران پشتیبانی وحمایت درجامعه بهره برداررایکی ازرسالت های مهم شیلات ایران دانست و گفت : مراکزبازسازی ذخایرآبزیان علیرغم کمبودامکانات واعتبارات  درامربازسازی ذخایرآبزیان دریاتلاش مضاعف دارند وعلیرغم کمبوداعتبارات تلاش می نمایندتاصیدوصیادی راپایدارنگه دارند. وی بااشاره به کاهش صیدوصیادی مولدسفیددررودخانه از110 هزارقطعه سال 94 به 54 هزارقطعه درسال 97 افزود: هرچندکاهش صیدماهی مولددردریا راشاهدبودیم ولی جامعه صیادی می تواند مراکزبازسازی رادرتکثیرورهاسازی بچه ماهی بسیارکمک نماید.

سرهنگ پاسدارشاه ولی پورفرمانده حفاظت منابع آبزی سازمان هم گفت : اگرتجهیزات وامکانات ونیزنیروی انسانی یگان نوسازی گردد میتوانیم نقش موثری ایفانماییم که دربحث تجهیزات تاپایان سال 97 موضوع تحقق خواهدیافت وپیگیرنیروی انسانی نیرهستیم که توانمندی وماموریت های آن گسترده ترخواهدبود. وی حفاظت ازذخایررامنوط به همکاری ومشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت دانست و تصریح کرد: همانطوریکه درمحیط زیست و هلال احمرهمیارداریم لازم است که دربحث حفاظت ازمنابع وذخایرآبزیان هم ازاین تبصره وطرح بهره مند گردیم . دراین جلسه حاضرین نظرات و پیشنهادات خودرادرخصوص اتخاذراهکارهای کمک به بازسازی وحفاظت ذخایرآبزیان اراﺋه نمودند

تاریخ انتشار: 10:30:19 1397/07/04
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
برگزاری مراسم زیارت عاشورا دراداره کل شیلات مازندران باحضور آیت اله توکل صید یک هفته ای ماهیان استخوانی درمازندران  ازمرز200 تن گذشت برگزاری دوره آموزشی کنترل وبازرسی ازشناورها دراداره کل شیلات مازندران محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران دربازدید ازمناطق سیل زده غرب استان خبرداد: خسارت  70میلیاردریالی سیل به مزارع پرورش ماهی درمناطق غرب استان .   54 شرکت تعاونی ماهیگیران پره استان مازندران صید خود را از دریای خزر آغاز کردند دکترعلی نجفی نماینده مردم شهرستان بابل درمجلس شورای اسلامی : یکی از مزیتهای مهم استان  مازندران بخش شیلاتی و تولیدات آن می باشد حسن اسحاقی دبیرکمسیون برنامه ریزی ،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان خبرداد: بافروشندگان آلات وادوات صیادی غیرمجازبرخوردجدی خواهدشد. صالحی میر، رئیس گروه ترویج و آبزیان شیلات مازندران خبرداد : دوره آموزشي امنیت زیستی درمزارع تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی دربابلسر برگزارشد . صیادان مازندرانی امسال 15 مهرماه صیددردریاراآغازمی نمایند برگزاری جلسه مشترک هواشناسی دریایی دراداره شیلات شهرستان بابلسر بازدید مسئولین کشوری و استانی ازغرفه شیلات مازندران درنمایشگاه تخصصی دام و طیور، شیلات و آبزیان درساری برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس دراداره کل شیلات مازندران  فرمانده پایگاه مقاومت شهدای شیلات مازندران برنامه های پایگاه رادرهفته دفاع مقدس تشریح کرد هفته دفاع مقدس گرامی باد ایام تاسوعاو عاشورای حسینی تسلیت باد
رفتن به بالای صفحه