سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

رفع مشکل آبزی پروران در صدور پروانه بهداشتی پرورش ماهیان خاویاری

تاریخ: 09:36:25 1402/09/28 بازدید: 814
رفع مشکل آبزی پروران در صدور پروانه بهداشتی پرورش ماهیان خاویاری

حسب دستورسریع وهماهنگیهای بعمل آمده توسط جناب آقای دکترکریم زاده مدیرکل محترم شیلات مازندران وپیگیریهای رییس  اداره شیلات شهرستانهای تنکابن ورامسرآقای مهندس جوربنیان مبنی بر مساعدت ورفع مشکل جهت صدورپروانه بهداشتی مزرعه پرورش ماهیان خاویاری واقع درروستای میرشمس الدین ازتوابع بخش مرکزی تنکابن وبدین منظوردرمورخ۲۷آذر ۱۴۰۲بازدیدمشترکی درمعیت آقای دکتر دستوریان رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی استان مازندران وآقای دکتر حاتمی رئیس محترم دامپزشکی شهرستان صورت پذیرفت.پس از کنکاش همه جانبه مکان واحدپرورشی طبق فواصل موجودورعایت ضوابط فنی وحریم بهداشتی موردبررسی، بحث وتبادل نظرقرارگرفت.ضمنامجری طرح مذکورباهزینه شخصی وبدون اخذتسهیلات بانکی نسبت به ساخت وسازاستخرهاونصب ادوات وتجهیزات مکانیزه وبرگشت آب ورهاسازی ماهی اقدام وسرمایه گذاری زیادی کرده است.درحال حاضرمزرعه ایشان دارای ۲۰۰۰قطعه گونه فیلماهی(ماهیان خاویاری)بوده وتعدادزیادی ازماهیهای ماده موجوددراستخرهادرمرحله رسیدگی جنسی و تولیدخاویارمی باشد.باعنایت باینگه مزرعه نامبرده نقش مهمی درتامین امنیت غذایی واشتغالزایی وهمچنین حفظ ذخایراین گونه ارزشمندرابعهده داردهیئت بازدیدکننده تصمیمات مثبتی درخصوص دریافت پروانه بهره برداری بهداشتی اتخاذنمودند.

پیوست: دانلود
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left

سایر اخبار