604 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/10
دستگاه مناقصه گذار: اداره کل شیلات مازندران
موضوع مناقصه: اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام ماموریت های اداری

محل اجرا:اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)

محل تأمین اعتبار:اداره کل شیلات استان مازندران

مبلغ برآورد مناقصه:3.800.000.000 ریال

تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی به مبلغ 190.000.000ریال

مهلت دریافت اسناد:از زمان انتشار آگهی به مدت 10 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تاپایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 15/1/97

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روزپنجشنبه مورخ 16/1/97

محل دریافت اسناد مناقصه:سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cmsشماره مناقصه در سامانه تدارکات: ۲۰۰۹۶۴۲۳۴۰۰۰۰۰۲

محل تحویل پاک الف:دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
تاریخ انتشار: 11:7:57 1396/12/27
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه