522 آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/10
آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/10
 بسمه تعالی
"تجدید آگهی مناقصه عمومی"
یک مرحله ای شماره 96/10

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران
موضوع مناقصه: اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری
محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)
محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران
مبلغ برآورد مناقصه: 3800000000
تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 190000000ریال
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز
مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/02/12
زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/02/13
محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرسhttp://setadiran.ir/setad/cms
شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : 200974234000002
محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم


تاریخ انتشار: 9:27:49 1397/02/01
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه