508 موضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی فضای سبزو باغبانی اداره کل شیلات مازندران بصورت حجمی درسطح 4/8 هکتار.
موضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی فضای سبزو باغبانی اداره کل شیلات مازندران بصورت حجمی درسطح 4/8 هکتار.
بسمه تعالی
(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره97/2)
دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران
موضوع مناقصه:واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 4/8 هکتار
محل اجرا:اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)
محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران
مبلغ برآورد مناقصه:2.917.037.060 ریال
تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی به مبلغ 146.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد:از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز
مهلت تحویل پیشنهادها :تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/03/8
زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روزچهارشنبه مورخ 97/03/9
محل دریافت اسناد مناقصه:سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms
شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :200974234000003
محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
ولی اله محمدزاده
سرپرست اداره کل شیلات استان

دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 8:3:58 1397/03/05
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه