545 آگهی مزایده عمومی شماره 97/7
«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 97/7)
دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران
موضوع مزایده:
1- تعداد 6دستگاه خودرو نیسان پیکاب مستعمل
2- تعداد 13خودرو اسقاطی
محل اجرا: اداره کل شیلات مازندران

پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز
مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/1
زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/2

محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : 1- تعداد 6دستگاه خودرو نیسان پیکاب مستعمل: 100974234000004 2- تعداد 13خودرو اسقاطی: 100974234000005

محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
                                                            ولی اله محمدزاده
                                                 مدیرکل شیلات استان مازندران

دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 11:13:5 1397/09/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه