492 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/1
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/1

بسمه تعالی

((آگهی مناقصه عمومی))

(یک مرحله ای شماره 98/1)

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه: اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری

محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)

محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران

مبلغ برآورد مناقصه: 4.500.000.000 ریال

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 225.000.000ریال

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/2/1

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/2/2

محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms

شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :   2098004234000001 

محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

   ولی اله محمدزاده

                                                                                        مدیر کل شیلات استان مازندران

 
تاریخ انتشار: 7:59:43 1398/01/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه