437 ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/2)
((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/2)
دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 4/8 هکتار
محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)
محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران
مبلغ برآورد مناقصه: 2.505.593.312 ریال
تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 125.000.000 ریال
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز
مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 98/02/23
زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/02/24
محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms
شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : 2098004234000002
محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
ولی اله محمدزاده
مدیر کل شیلات استان مازندران


تاریخ انتشار: 8:51:47 1398/02/11
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه