357 آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 98/3
                                                  بسمه تعالی 
                      ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/3)
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران
موضوع مناقصه: شیل گذاری (احداث استخر های کمک به تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی)
محل اجرا: سایت بندر صیادی امیرآباد
محل تأمین اعتبار: سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مازندران
مبلغ برآورد مناقصه: 3.350.000.000 ریال
تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 167.500.000ریال
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز
مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/04/11
زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/04/12
محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms
شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : 20982098004234000003
محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
                                              ولی اله محمدزاده
                                 مدیر کل شیلات استان مازندران

دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 7:38:46 1398/03/30
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه