576 ((آگهی مزایده)) (یک مرحله ای شماره98/1)
((آگهی مزایده)) (یک مرحله ای شماره98/1)
دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران
موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد
محل اجرا: مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و اداره کل شیلات مازندران
پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 4 روز
مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/05/13
زمان بازگشایی پیشنهادها: رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/05/14
محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms
شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : 1098004234000001
محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

ولی اله محمدزاده
مدیر کل شیلات استان مازندران


تاریخ انتشار: 7:37:52 1398/05/03
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه