484 ((آگهی تجدیدمزایده)) (یک مرحله ای شماره98/2)

بسمه تعالی

((آگهی تجدیدمزایده))

(یک مرحله ای شماره98/2)

 

دستگاه مزایده گزار:  اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مزایده:  فروش ماهیان تازه و منجمد

محل اجرا:مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و اداره کل شیلات مازندران

پیش پرداخت شرکت در مزایده:   10 درصد مبلغ پیشنهادی

مهلت دریافت اسناد:  از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز

مهلت تحویل پیشنهادها:  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ98/5/25

زمان بازگشایی پیشنهادها:  رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/5/30

محل دریافت اسناد مزایده:  سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :1098004234000002

محل تحویل پاکت الف:  دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

 

           ولی اله محمدزاده

مدیر کل شیلات استان مازندران

 

 تاریخ انتشار: 11:41:1 1398/05/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه