579 «« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 98/3)

«« آگهی مزایده عمومی »»

(شماره 98/3)

دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران

موضوع مزایده:فروش دو فروند شناور تعدیلی مستقر در بندر صیادی امیرآباد

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/5/30

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/5/31

محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms

شمارهمزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :   ۱۰۹۸۰۰۴۲۳۴۰۰۰۰۰۳

محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

 

 ولی اله محمدزاده

مدیر کل  شیلات استان مازندران

 

 

 تاریخ انتشار: 11:43:20 1398/05/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه