522 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/4
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/4
بسمه تعالی
((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره4/98)
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران
موضوع مناقصه: خدمات نظارت برصیدانواع آبزیان دریایی(ماهیان استخوانی) و کلیکا بصورت حجمی در جایگاه های صید تعاونی های پره سال98
محل اجرا: 50 شرکت تعاونی پره استان مازندران
محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران
مبلغ برآورد مناقصه: 8.207.723.512 ریال
تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 410.000.000ریال
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز
مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 13/6/98
زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 25/6/98
محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : 2098004234000004
محل تحویل پاکت الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
ولی اله محمدزاده
مدیر کل شیلات استان مازندران


تاریخ انتشار: 11:50:24 1398/06/14
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه