1087 آگهی تجدید مزایده یک مرحله ای شماره 98/4
آگهی تجدید مزایده یک مرحله ای شماره 98/4
بسمه تعالی
((آگهی تجدید مزایده)) (یک مرحله ای شماره4/98)
دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران
موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد
محل اجرا: مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و اداره کل شیلات مازندران
پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز
مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ23/6/98
زمان بازگشایی پیشنهادها: رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 24/6/98
محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms
شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت : 1098004234000004
محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
ولی اله محمدزاده
مدیر کل شیلات استان مازندران


تاریخ انتشار: 12:1:38 1398/06/14
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه