456 آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 98/5
آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 98/5

بسمه تعالی

((آگهی مزایده))

(یک مرحله ای شماره5 /98) 

دستگاه مزایده گزار:  اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مزایده:  فروش 6 دستگاه خودرو مستعمل

محل اجرا:  اداره کل شیلات مازندران

پیش پرداخت شرکت در مزایده:   10 درصد مبلغ پیشنهادی

مهلت دریافت اسناد:  از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز

مهلت تحویل پیشنهادها:  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26/11/98

زمان بازگشایی پیشنهادها:  رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 27/11/98

محل دریافت اسناد مزایده:  سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :    1098004234000005

محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم       

                                             ولی اله محمدزاده

                                  مدیر کل شیلات استان مازندران

 تاریخ انتشار: 12:3:50 1398/11/13
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه