745 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/1
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات مازندران
موضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات مازندران بصورت حجمی درسطح 4/8 هکتار
محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه ( شیلات شهرستانهای استان )
محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران
مبلغ برآورد درمناقصه : 7110690969  ریال
تضمین شرکت درمناقصه : ضمانت نامه بانکی به مبلغ  355000000  ریال
مهلت دریافت اسناد: اززمان انتشارآگهی به مدت 5 روز
مهلت تحویل پیشنهاد‌ها : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/03/11
زمان بازگشایی پیشنهاد‌ها : رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/03/12
محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس
setadiran.ir/setad/cms//: http
شماره مناقصه درسامانه تدارکات الکترونیک دولت :  2099004234000001
محل تحویل پاکت الف : دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
حسن اسحاقی
سرپرست اداره کل شیلات مازندران


تاریخ انتشار: 8:5:24 1399/03/06
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه