708 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/2
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات مازندران
موضوع مناقصه : اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریت‌های اداری
محل اجرا: اداره کل شیلات مازندران و ادارات تابعه (شیلات شهرستانهای استان)
محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران
مبلغ برآورد مناقصه : 4/994/380/000  ریال
تضمین شرکت درمناقصه : ضمانت نامه بانکی به مبلغ 250/000/000  ریال
مهلت دریافت اسناد: اززمان انتشارآگهی به مدت 5 روز
مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 99/04/4
زمان بازگشایی پیشنهادها: رأس ساعت 9 صبح روزپنج شنبه مورخ 99/04/5
محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms
شماره مناقصه درسامانه تدارکات الکترونیک دولت : 2099004234000002
محل تحویل پاکت الف : دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم
حسن اسحاقی
مدیر کل


تاریخ انتشار: 7:53:59 1399/03/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه