72 آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 99/1
دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران
موضوع مزایده: تعداد 34 فروند بدنه قایق
محل اجرا: پایگاه یگان حفاظت منابع درسطح استان
تضمین شرکت درمزایده : مبلغ 50/000/000 ریال ضمانت بانکی
مهلت دریافت اسناد: اززمان انتشاربه مدت 10 روز
مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/07/27
زمان بازگشایی پیشنهادها: رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/07/28
محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک به آدرس

http://setadiran/setad/cms

شماره مزایده درسامانه: 1099004234000001
محل تحویل پاکت الف : دبیرخانه حراست شیلات مازندران طبقه چهارم


تاریخ انتشار: 7:55:16 1399/07/27
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه