404 آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 99/2
دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران
موضوع مزایده : ششدانگ یک قطعه زمین درمنطقه اسب چین شهرستان عباس آباد
محل اجرا: اداره کل شیلات مازندران
تضمین شرکت درمزایده : مبلغ 10/000/000/000 ریال ضمانت بانکی
مهلت دریافت اسناد: اززمان انتشار به مدت 20 روز
مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/08/25
زمان بازگشایی پیشنهادها : رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/08/26
محل دریافت اسناد مزایده : سامانه تدارکات الکترونیک دولت

http://setadiran/setad/cms

شماره مزایده درسامانه تدارکات : 2099004234000001
محل تحویل پاکت الف : دبیرخانه حراست شیلات مازندران طبقه چهارم


تاریخ انتشار: 8:6:50 1399/07/27
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه