سال 1401 «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»
English امروز: دوشنبه 8 خرداد 1402

«« آگهی تجدید مزایده عمومی »» (شماره 3/99)

تاریخ: 08:00:22 1399/08/17 بازدید: 766

دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران

موضوع مزایده: فروش یک فروند شناور تعدیلی مستقر در بندر صیادی امیرآباد

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 10 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 27/8/99

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روزچهار شنبه مورخ 28/8/99

محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :    ۱۰۹۹۰۰۴۲۳۴۰۰۰۰۰۲

محل تحویل پاکت الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

حسن اسحاقی

                                                                                      مدیر کل  شیلات استان مازندران

سایر مطالب