1004 «« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 4/99)

دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران

موضوع مزایده: اجاره رستوران و مدیریت و نگهداری مجتمع فرهنگی آموزشی شیلات مازندران

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 10 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 2/9/99

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ3/9/99

محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :    ۵۰۹۹۰۰۴۲۳۴۰۰۰۰۰۱

محل تحویل پاکت الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

                                                  حسن اسحاقی

                                 مدیر کل  شیلات استان مازندرانتاریخ انتشار: 8:3:5 1399/08/17
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه