سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

موضوع مناقصه : سرويس ، تعمیر و نگهداري سیستم های سرمایشی و گرمایشی، آب و فاضلاب ، برق و سیستم کلرزنی آب چاه اداره كل شيلات مازندران در سال 1402

تاریخ: 12:22:40 1403/01/25 بازدید: 461
موضوع مناقصه : سرويس ، تعمیر و نگهداري سیستم های سرمایشی و گرمایشی، آب و فاضلاب ، برق و سیستم کلرزنی آب چاه اداره كل شيلات مازندران در سال 1402

 ((آگهی مناقصه عمومی))

(یک مرحله ای دو نوبتی شماره 4/1402)

دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه : سرويس ، تعمیر و نگهداري سیستم های سرمایشی و گرمایشی، آب و فاضلاب ، برق و سیستم کلرزنی آب چاه اداره كل شيلات مازندران در سال 1402

محل اجرا: اداره کل شیلات مازندران

محل تأمین اعتبار: اعتبارات هزینه ای جاری

مبلغ برآورد مناقصه: مبلغ 2.000.000.000ریال می باشد .

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 200.000.000ریال

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 3 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17/04/1402

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 18/04/1402

محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت   : 2002004234000004

محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

"صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی(دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست

                                                               قاسم کریم زاده

                                                                                 مدیر کل شیلات استان مازندران

پیوست: دانلود

سایر مطالب