سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

موضوع مناقصه: اجاره تعداد 15 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری درسال ۱۴۰۲

تاریخ: 12:24:59 1403/01/25 بازدید: 370
موضوع مناقصه: اجاره تعداد 15 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری درسال ۱۴۰۲

((آگهی مناقصه عمومی))

(یک مرحله ای دو نوبتی شماره 2/1402)

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه: اجاره تعداد 15 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری

محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)

محل تأمین اعتبار: اعتبارات هزینه ای

مبلغ برآورد مناقصه: 000/000/976/14ریال

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 000/600/497/1 ریال

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 3 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روزیک شنبه مورخ04/04/1402

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روزدوشنبه مورخ 05/04/1402

محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: 2002004234000002

محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

"صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی(دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست." 

قاسم کریم زاده

مدیر کل شیلات استان مازندران

 

 

پیوست: دانلود

سایر مطالب