سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

((آگهی مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری از بندر صیادی بابلسر)) سال ۱۴۰۲

تاریخ: 12:27:50 1403/01/25 بازدید: 319
((آگهی مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری از بندر صیادی بابلسر)) سال ۱۴۰۲

بسمه تعالی

((آگهی مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری از بندر صیادی بابلسر))

(شماره 1/1402)

 

دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مزایده:  مدیریت بهره برداری از بندر صیادی بابلسر

محل اجرا: بندر صیادی بابلسر

مدت قرارداد: یکسال

تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 50 میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 20/10/1402 تا تاریخ 1/11/1402

مهلت تحویل پیشنهاد :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11/11/1402

زمان بازگشایی پیشنهاد :رأس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 12/11/1402

محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms

شماره اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت :    5002004234000001

محل تحویل پاکت الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

                                                       قاسم کریم زاده

                                                      مدیر کل شیلات استان مازندران

 

 

 

پیوست: دانلود

سایر مطالب