سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی نگهداری فضای سبز و باغبانی و... شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 8/4 هکتار (۱۴۰۲)

تاریخ: 12:29:31 1403/01/25 بازدید: 406
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی نگهداری فضای سبز و باغبانی و... شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 8/4 هکتار (۱۴۰۲)

((آگهی مناقصه عمومی))

(یک مرحله ای دو نوبتی شماره 3/1402)

دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی نگهداری فضای سبز و باغبانی و... شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 8/4 هکتار

محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه ( شیلات شهرستانهای استان )

محل تأمین اعتبار: اعتبارات هزینه ای

مبلغ برآورد مناقصه: 20.000.000.000ریال

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 3 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 04/04/1402

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 11 صبح روزدوشنبه مورخ 05/04/1402

محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت   :  2002004234000003

محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

"صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی(دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست." 

                                                                                                          قاسم کریم زاده

                                                                                            مدیر کل شیلات استان مازندران

 

پیوست: دانلود

سایر مطالب