سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای دو نوبتی شماره 3/1403)

تاریخ: 12:04:25 1403/02/22 بازدید: 119
 ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای دو نوبتی شماره 3/1403)

 ((آگهی مناقصه عمومی))

(یک مرحله ای دو نوبتی شماره 3/1403)

دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی نگهداری فضای سبز و باغبانی و... شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 8/4 هکتار

محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه ( شیلات شهرستانهای استان )

محل تأمین اعتبار: اعتبارات هزینه ای

مبلغ برآورد مناقصه: 21.275.000.000ریال

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1.100.000.000 ریال

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 03/03/1403

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز ی شنبه مورخ 05/03/1403

محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت   : 2003004234000003

محل تحویل پاک الف :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

"صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی(دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست."

قاسم کریم زاده

                                                                                                  مدیر کل شیلات استان مازندران

پیوست: دانلود

سایر مطالب