سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای دو نوبتی شماره 4/1403)

تاریخ: 12:07:42 1403/02/22 بازدید: 126
 ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای دو نوبتی شماره 4/1403)

 ((آگهی مناقصه عمومی))

(یک مرحله ای دو نوبتی شماره 4/1403)

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه: اجاره تعداد 15 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری

محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)

محل تأمین اعتبار: اعتبارات هزینه ای

مبلغ برآورد مناقصه: 18.467.500.000

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 940.000.000 ریال

مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/03/1403

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روزیکشنبه مورخ 06/03/1403

محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس http://setadiran.ir/setad/cms شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت    2003004234000004     

محل تحویل پاک الف : دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

"صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی(دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست." 

قاسم کریم زاده

مدیر کل شیلات استان مازندران

 

 

پیوست: دانلود

سایر مطالب