352 اجراي عمليات غافلگيرانه مشترك ساحلي و دريايي با ناجا در سواحل مياندرود،نكا،بهشهر باصيادان غيرمجاز
اجراي عمليات  غافلگيرانه مشترك  ساحلي و دريايي با ناجا در سواحل مياندرود،نكا،بهشهر باصيادان غيرمجاز

 در راستاي تشديد مبارزه با صيادان غير مجاز منطقه مياندرود ونكا رود(نوذرآباد ودنگسرگ )و تخريب كومه هاي ساحلي  وتدارك  بي رويه صيادان غيرمجازبه دريا و ساخت كومه ها در ساحل و حاشيه رودخانه ومتاسفانه در داخل كومه ها فعاليت هاي غير قانوني و تخلفات و ناهنجاريها از قبيل مواد مخدر،مشروبات الكلي، و ايجاد محيطي براي لهو و لعب توسط صيادان غير مجاز استفاده مي شودبرابر گزارشات و مستند سازي هاي صورت گرفته و با چندين جلسه و نشست تخصي باپليس آگاهي وهمچنين تاكيد شوراي حفظ حقوق بيت المال خاصه رئيس كل محترم دادگستري مازندران ومساعدت و پشتيباني همه جانبه مدير كل محترم شيلات مازندران در اين طرح جهت مقابله وبرخورد قانوني وقاطع با اينگونه افرادو نمايش اقتدار يگان مراتب بصورت ويژه در دستور كار اين فرماندهي وپليس آگاهي استان قرار گرفت وموضوع با حساسيت بالابه دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مياندرودونكا وبهشهراعلام و جهت صدور اقدامات قانوني گزارش گرديد دستورات قضايي لازم اخذ شد،وبا برنامه ريزي  در غالب طرح عمليات  برابر نقشه كالك  وبا حضور  شخص دادستان مياندرودو جانشين محترم انتظامي ومعاونين عمليات و آگاهي استان  در ساعت 0600مورخه12/12/93برابر طرح عملياتي تهيه شده عمليات وسيعي غافلگيرانه بامحوريت  كاركنان فرماندهي انتظامي استان به استعداد250نفرنيرودر ساحل و دريا از (پليس آگاهي،يگان ويژه،يگان امداد،نيروي انتظامي مياندرودونكا ومحيط زيست وكاركنان اين يگان ودرياباني بصورت همزمان به استعداد16فروندشناورسنگين از درياباني  وندسا و اين يگان عمليات پاكسازي در دريا وساحل بطور منظم و همزمان عملياتي گرديدو نيروهاي عمل كننده موفق شدند در اين عمليات وسيع و گسترده آلات و ادوات قابل توجهي را كشف و توقيف و متهمين  دستگيرشده را جهت سير مراحل قانوني و اقدامات قضايي تحويل مراجع قضايي نمايند، در نهايت اين عمليات  راس ساعت 1200همان روزباموفقيت كامل به اتمام رسيده و هدف نهايي كه همانا نمايش اقتدار و توان رزمي نيروهاي عمل كننده  در درياو تامين امنيت اجتماعي و اقتصادي  ومعيشتي براي صيادان مجاز پره و خاوياري كه قبلاً منافع آنان توسط اينگونه افراد به مخاطره افتاده بود دست يافته ومسئولين اتحاديه پره با اظهار رضايت و خرسندي از نير وهاي عمل كننده خاصه فرمانده يگان  در جهت برپايي اين رزمايش وسيع تقدير و تشكر نمودند ؛در پايان اين رزمايش سرهنگ ندائي ضمن سپاس و قدرداني سردار فرمانده محترم انتظامي استان،مدير كل محترم شيلات، فرمانده درياباني و ندسا وروساي پليس آگاهي ،يگان ويژه،يگان امدادوفرماندهان انتظامي مياندرود ونكاء دادستانهاي مياندرود،نكا،بهشهردر جهت اجراء اين طرح نقش داشتند تقدير و تشكر نمودند

 

  دستاوردهاي عمليات

 1-تخريب كومه صيادي غير مجاز95باب 2- موتور دريايي 5دستگاه   3-دام فلسدار7500رشته لنگر33شاخه4-متهم13نفر5-توقيف خودرو3دستگاه 6-كپسول گاز9عدد7-تيوپ بادي 28حلقه8-يدك كش 1دستگاه9-ماهي  سفيد353عدد10-فوكا4عدد11-توقيف موتور سيكلت 6دستگاه

 

 

 

                                      

 تاریخ انتشار: 13:32:9 13/12/1393
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
سرپرست جديد پايگاه نور و محمود آباد معرفي شد سرپرست پايگاه حفاظت منابع آبزي تنكابن معارفه شد برگزاري هفتمين جلسه ماهانه فرماندهان و معاونين يگان با حضور مدير كل محترم شيلات مازندران برگزاري جلسه هماهنگي مبارزه با قاچاق خاويار وفرآورده اي شيلاتي برگزاري ششمين جلسه شور عمومي فرماندهان در پايگاه چپكرود توقيف 5 فروند شناور صيادي غير مجاز در بابلسر كشف خاويار از خودروي سواري در تنكابن برگزاري مراسم عزاداري ماه محرم در ستاد فرماندهي پنچمين جلسه ماهانه و شور عمومي فرماندهان پايگاهها و معاونين ستادي در پايگاه ايزدشهر هفته دفاع مقدس در ستاد فرماندهي يگان حفاظت مازندران گرامي داشته شد كشف خاويار تقلبي توسط ماموران فرماندهي يگان حفاظت مازندران كشف ماهيان استخواني يگان حفاظت مازندران درايست بازرسي و بازار برگزاري گارگاه آموزشي وتخصصي ويژه فرماند هان ،اطلاعات وعمليات وافسرنگهبانان اعزام مرحله دوم ميدان تير براي كاركنان يگان حفاظت برگزاري جلسه ماهانه و شور عمومي فرماندهان پايگاهها و معاونين ستاد ي در پايگاه نوشهر
رفتن به بالای صفحه