مزایده و مناقصه‌های شیلاتی

آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 98/5

آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 98/5 بسمه تعالی ((آگهی مزایده)) (یک مرحله ای شماره5 /98) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش 6 دستگاه خودرو مستعمل محل اجرا: اداره کل شیلات مازندران پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26/11/98 زمان بازگشایی پیشنهادها: رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مور ...
12:3:50 1398/11/13

آگهی تجدید مزایده یک مرحله ای شماره 98/4

آگهی تجدید مزایده یک مرحله ای شماره 98/4 بسمه تعالی ((آگهی تجدید مزایده)) (یک مرحله ای شماره4/98) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد محل اجرا: مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و اداره کل شیلات مازندران پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شن ...
12:1:38 1398/06/14

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/4

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/4 بسمه تعالی ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره4/98) دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: خدمات نظارت برصیدانواع آبزیان دریایی(ماهیان استخوانی) و کلیکا بصورت حجمی در جایگاه های صید تعاونی های پره سال98 محل اجرا: 50 شرکت تعاونی پره استان مازندران محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه: 8.207.723.512 ریال تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه ...
11:50:24 1398/06/14

«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 98/3)

«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 98/3) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده:فروش دو فروند شناور تعدیلی مستقر در بندر صیادی امیرآباد مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/5/31 محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدر ...
11:43:20 1398/05/26

((آگهی تجدیدمزایده)) (یک مرحله ای شماره98/2)

بسمه تعالی ((آگهی تجدیدمزایده)) (یک مرحله ای شماره98/2) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد محل اجرا:مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و اداره کل شیلات مازندران پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز دوشن ...
11:41:1 1398/05/26
رفتن به بالای صفحه