مزایده و مناقصه‌های شیلاتی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/2

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات مازندرانموضوع مناقصه : اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریت‌های اداریمحل اجرا: اداره کل شیلات مازندران و ادارات تابعه (شیلات شهرستانهای استان)محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندرانمبلغ برآورد مناقصه : 4/994/380/000 ریالتضمین شرکت درمناقصه : ضمانت نامه بانکی به مبلغ 250/000/000 ریالمهلت دریافت اسناد: اززمان انتشارآگهی به مدت 5 روزمهلت ...
7:53:59 1399/03/26

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/1

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات مازندرانموضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات مازندران بصورت حجمی درسطح 4/8 هکتارمحل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه ( شیلات شهرستانهای استان )محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندرانمبلغ برآورد درمناقصه : 7110690969 ریال تضمین شرکت درمناقصه : ضمانت نامه بانکی به مبلغ 355000000 ریال مهلت دریافت اسناد: ا ...
8:5:24 1399/03/06

آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 98/5

آگهی مزایده یک مرحله ای شماره 98/5 بسمه تعالی ((آگهی مزایده)) (یک مرحله ای شماره5 /98) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش 6 دستگاه خودرو مستعمل محل اجرا: اداره کل شیلات مازندران پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26/11/98 زمان بازگشایی پیشنهادها: رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مور ...
12:3:50 1398/11/13

آگهی تجدید مزایده یک مرحله ای شماره 98/4

آگهی تجدید مزایده یک مرحله ای شماره 98/4 بسمه تعالی ((آگهی تجدید مزایده)) (یک مرحله ای شماره4/98) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مزایده: فروش ماهیان تازه و منجمد محل اجرا: مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت و اداره کل شیلات مازندران پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شن ...
12:1:38 1398/06/14

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/4

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/4 بسمه تعالی ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره4/98) دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: خدمات نظارت برصیدانواع آبزیان دریایی(ماهیان استخوانی) و کلیکا بصورت حجمی در جایگاه های صید تعاونی های پره سال98 محل اجرا: 50 شرکت تعاونی پره استان مازندران محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه: 8.207.723.512 ریال تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه ...
11:50:24 1398/06/14
رفتن به بالای صفحه