پیگیری شکایات و پیشنهادها با شماره رهگیری
این صفحه جهت پیگیری شکایات و یا پیشنهادها به اداره کل شیلات مازندران می‌باشد.
شما می‌توانید شماره پیگیری خود را، که در هنگام ارسال شکایات و پیشنهادها برای شما ایجاد شده است را در ذیل وارد نموده تا از وضعیت آنها مطلع شود.

رفتن به بالای صفحه