8:24:4 1400/07/29 ارایه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000
ردیف عنوان زیرخدمت کد شناسه جزئیات خدمت سامانه خدمات دولت سامانه الکترونیکی
1 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)

13022461100

مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
2 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی 13022461101 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
3 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی 13022461102 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
4 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13022461103 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
5 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس) 13022461104 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
رفتن به بالای صفحه