2:3:20 1399/12/12 ارایه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان
ردیف عنوان زیرخدمت کد شناسه جزئیات خدمت سامانه الکترونیکی
1

صدور مجوز  پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)

13022461100

مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
2

صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی
 

13022461101 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
3

صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی
 

13022461102 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
4

صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
 

13022461103 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
5

صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)
 

13022461104 مشخصات خدمت https://semak.maj.ir
رفتن به بالای صفحه