9:3:26 1400/03/02 ارایه مجوز نگهداری و فروش آبزیان
ردیف  عنوان زیرخدمت کد شناسه جزئیات خدمت سامانه خدمات دولت سامانه الکترونیکی
1 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان  13022464100 مشخصات خدمت - https://semak.maj.ir
2 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان  13022464101 مشخصات خدمت - https://semak.maj.ir
3 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏‌های تخصصی آبزیان  13022464102 مشخصات خدمت - https://semak.maj.ir
4 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان  13022464103 مشخصات خدمت - https://semak.maj.ir
5 صدور مجوز نگهداری و خرده ‏فروشی ماهی زنده  13022464104 مشخصات خدمت - https://semak.maj.ir
6 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده  13022464105 مشخصات خدمت - https://semak.maj.ir
رفتن به بالای صفحه