10:22:35 1400/08/18 ارایه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000
ردیف عنوان زیرخدمت کد شناسه جزئیات خدمت سامانه خدمات دولت سامانه الکترونیکی
1 صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465100 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
2 صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465101 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
3 صدور و تمدید مجوز بهره‏ برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465102 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
4 صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465103 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
5 ابطال مجوز تاسیس/ بهره‏ برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465104 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
6 تغییر نام  مجوز تاسیس/ بهره ‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465105 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
7 تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره ‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465106 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
8 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465107 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
9 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏ برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465108 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
10 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465109 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
11 صدور و تمدید  مجوز بهره ‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465110 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
12 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465111 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
13 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465112 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
14

تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان

13012465113 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
15 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465114 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
16 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465115 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
17 اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465116 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
18 صدور و تمدید  مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان 13012465117 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
19 صدور و تمدید  مجوز بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465118 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
2027 صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان 13012465119 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
21 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏ برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465120 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
22 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465121 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
23 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465122 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
24 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان 13012465123 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
25 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان 13012465124 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
26 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465125 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
27 صدور و تمدید  مجوز بهره ‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465126 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
28 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465127 مشخصات خدمت اطلاعات خدمات https://semak.maj.ir
29 ابطال مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465128 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
30 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465129 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
31 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465130 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
32 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465131 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
33 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏ برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465132 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
34 صدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465133 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
35 صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465134 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
36 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465135 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
37 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465136 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
38 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی صید و صیادی 13012465137 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
39 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465138 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
40 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465139 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
41 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465140 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
42 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465141 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
43 تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مهندسی بندری 13012465142 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت http://simorgh.fisheries.ir
44 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465143 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
45 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465144 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
46 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465145 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
47 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465146 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
48 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465147 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
49 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465148 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
50 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465149 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
51 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465150 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
52 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465151 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
53 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465152 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
54 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465153 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
55 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465154 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
56 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465155 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
57 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465156 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
58 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465157 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
59 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465158 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
60 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465159 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
61 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465160 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
62 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465161 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
63 تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465162 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
64 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465163 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
65 صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465164 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
66 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465165 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
67 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465166 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
68 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی 13012465167 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
69 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465168 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
70 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465169 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
71 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465170 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
72 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465171 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
73 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی 13012465172 مشخصات خدمت اطلاعات خدمت https://semak.maj.ir
رفتن به بالای صفحه