11:55:18 1398/02/03 خدمات الکترونیکی آبزی پروری
خدمت: مجموعه‌ای از فرآیندها است که در تعاملات بین مراجعین و دستگاه‌های اجرایی یا سامانه‌های این دستگاه‌ها برای انجام درخواست مراجعین روی می‌دهد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

شناسه خدمت نام خدمت فرآیندها و مراحل انجام کار وضعیت آدرس محل خدمت توضیحات خدمت
13021205100 صدور مجوزهای آبزی پروری از طریق سامانه الکترونیکی http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx دانلود
13021205102 مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی از طریق سامانه الکترونیکی http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx دانلود
13021205103 پروانه بهره‌برداری استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی از طریق سامانه الکترونیکی http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx دانلود
13021205104 مجوز توسعه استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی از طریق سامانه الکترونیکی http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx دانلود
13021205105 مجوز نوسازی و بهسازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی از طریق سامانه الکترونیکی http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx دانلود
13021205106 مجوز پرورش ماهیان زینتی از طریق سامانه الکترونیکی http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx دانلود
13021205107 .مجوز تولید بچه ماهی از طریق سامانه الکترونیکی http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx دانلود
13021205108 مجوز پرورش ماهیان گرم آبی، سرد آبی و دریایی از طریق سامانه الکترونیکی http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx دانلود
13021205109 مجوز پرورش ماهی در قفس، میگو، میگوی آب شور، میگوی آب شیرین از طریق سامانه الکترونیکی http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx دانلود
13021206101 ارائه معرفی‌نامه برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی از طریق سامانه ثبت درخواست متقاضی تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی الکترونیکی http://cita.maj.ir دانلود

 

رفتن به بالای صفحه