11:55:55 1398/02/03 خدمات الکترونیکی صید و‌ صیادی
خدمت: مجموعه‌ای از فرآیندها است که در تعاملات بین مراجعین و دستگاه‌های اجرایی یا سامانه‌های این دستگاه‌ها برای انجام درخواست مراجعین روی می‌دهد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

شناسه خدمت نام خدمت فرآیندها و مراحل انجام کار وضعیت آدرس محل خدمت توضیحات خدمت
13021205101 صدور مجوزهای صید ‌ ‌ از طریق سامانه ‌ ‌ الکترونیکی ‌ ‌http://simorgh.fisheries.ir/Slogin.aspx‌ دانلود
‌ ‌13021205110‌ ‌ ‌ تامین شناور صیادی و صدور پروانه صید ‌ ‌ از طریق سامانه ‌ ‌ الکترونیکی ‌ ‌http://simorgh.fisheries.ir/Slogin.aspx‌ دانلود
‌ ‌13021205111‌ ‌ ‌ مجوز تردد شناورهای صیادی ‌ ‌ از طریق سامانه ‌ ‌ الکترونیکی ‌ ‌http://simorgh.fisheries.ir/Slogin.aspx‌ دانلود
‌ ‌13021206101‌ ‌ ‌ ارائه معرفی‌نامه برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی ‌ ‌ از طریق سامانه ثبت درخواست متقاضی تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی ‌ ‌ الکترونیکی ‌ ‌ http://cita.maj.ir دانلود

 

رفتن به بالای صفحه