9:45:13 1398/11/26 گزارش عملکرد

گزارش عملکرد1397 اداره کل شیلات استان مازندران در یک نگاه

 

ردیف

شرح

واحد

عملکرد1396

عملکرد1397

برنامه 1397

1398برنامه

1

صید کیلکا

تن

16244

19479

16300

16550

2

صید ماهیان استخوانی

تن

3819

9261

7509

7600

3

صید ماهیان خاویاری

تن

10

7.4

14

14

4

خاویار

تن

0.647

0.5

104

1.4

جمع صید

تن

20073

28747.9

23824.4

24164

 

 

1

ماهیان گرمابی

تن

58347

59557

56829

57699

2

ماهیان سردآبی

تن

14357

14467

21380

21750

3

ماهیان خاویاری پرورشی

تن

1838

1407

1313

1395

4

پرورش ماهی در قفس

تن

900

580

10000

20000

جمع آبزی پروری

تن

75442

76011

89522

100844

 

جمع کل صید و آبزی پروری

تن

95516

104578.9

113346.4

125008

 

خاویار پرورشی

کیلوگرم

1480

2800

-

0

 

سایر

ماهیان زینتی

قطعه

2622000

2850000

2800000

3000000

میزان صادرات محصولات شیلاتی

وزن(تن)

2469

7019

-

3700تقریبا

ارزش(میلیون دلار)

10.9

29.7

-

15.6

مصرف سرانه آبزیان

کیلوگرم

13.85

13.96

13.46

13.60

تسهیلات بانکی

میلیارد  ریال

192

225

-

 

اعتبارات هزینه ای

میلیارد ریال

270

252

 

0

شیل گذاری

تعداد استخرو جایگاههای صید

24

43

 

0

شیل گذاری

فعالیت مراکزتکثیر(دولتی)

تکثیر(میلیون قطعه)

20

20

 

25

میلیون قطعه

65

48

67.2

0

 

مراکزتکثیر بخش خصوصی

میلیون قطعه

59

64

 

0

گردش اقتصادی

میلیارد ریال

8600

17038

 

0

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

نکته: تعداد اشتغال مستقیم بخش شیلات در سال 1397:                              حدود 12000 نفر

 

رفتن به بالای صفحه