سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: یکشنبه 3 تیر 1403

مرکز بازسازی و حفاظت ازذخایرژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت

تاریخ: 09:47:17 1401/05/26 بازدید: 908

مازیار اکبر آبادی

رئیس مرکز حفاظت از ذخایر ژنتیکی شهید باهنر کلاردشت

دکتری

۰۱۱۵۲۶۴۲۶۰۴-۶

مجموعه اقدامات سال( 1400-1399 )

1-هماهنگی و همکاری در انتخاب پیمانکار صید مولدین ماهی آزاد ( سال 1400-1399)

2- استقرار اکیپ صید مولدین ماهی آزاد در مصب رودخانه چشمه کیله تنکابن و تهیه و انتقال مولدین صید شده به مرکز ( سال1400- 1399 ) 

3- تهیه مولدین ماهی نر از مزارع خصوصی برای کمک به تهیه و تکمیل اسپرم مورد نیاز برای باروری و تخمک‌های استحصالی از مولدین ماده

3- انکوباسیون و مراقبت از تخمک‌های بارور شده و تولید لارو و بچه ماهیان آزاد

4- بهگزینی بچه ماهیان تولیدی سال 1399 به تعداد 15000 قطعه بر اساس فاکتور ژنوتیپ و رشد برای تولید پیش مولدین مورد نیاز مرکز و ایجاد پایه ژنتیکی مطمئن که امکان حصول به برنامه‌های تولیدی مرکز را در سالهای آتی میسر می‌سازد

5- عملیات تغذیه و پایش مداوم بهداشتی و رشد بچه ماهیان تولیدی

6- عملیات روزانه دارو و درمان مولدین و بچه ماهیان تولیدی

 7- همکاری و هماهنگی با کارشناسان مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی کشور برای بررسی کیفیت فیزیکی و شمیایی آب رودخانه‌های مورد نظر در غرب استان مازندران برای رها سازی مطلوب بچه ماهی آزاد

8- تهیه و تجهیز امکانات لازم برای رها سازی بچه ماهیان  آزاد در 4 رودخانه مورد نظر

9- بهبود کیفیت رها سازی بچه ماهی آزاد با وزن بالا متوسط ( 25 گرم در بالادست و مصب رودخانه‌ها ) که امکان بقای بچه ماهیان رها سازی شده را بنحو چشمگیری ارتقاء می‌بخشد .

10- همکاری و هماهنگی با واحدهای پایگاه حفاظت منابع آبزیان منطقه در کلیه عملیات حفاظتی و مراقبتی که نقش موثری در فرایند تولید و رها سازی و بازسازی ذخائر آزاد ماهیان دریای خزر ایفاء می‌نماید .

11- بازسازی و مرمت و آماده سازی مستمر تأسیسات مرکز برای بهبود فرآیند تولید و انجام وظایف محوله .

12- همکاری و هماهنگی با مسئولین شهری و منطقه ای در راستای کمک به فعالیت‌های مرکز و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مورد نظر.