سال 1402: مهار تورم، رشد تولید

English امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

معاون صید و بنادر ماهیگیری

تاریخ: 09:36:36 1401/12/18 بازدید: 887

نام نام خانودگی :عباس اسماعیلی ملا

پست سازمانی : معاون صید و بنادر ماهیگیری

شماره تماس: 01135289402

دور نگار: 01135289432

 
  

اهم شرح وظایف معاونت صیدو بنادر ماهیگیری

  • تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت صید و صیادی استان و ارائه جهت بررسی و اخذ نظرات و تاییدات مافوق .
  • نظارت بر اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب صید و صیادی استان و نظارت دقیق بر اجرای دستور العمل‌های مرتبط ابلاغ شده.

-      نظارت بر تهیه ، تنظیم و ابلاغ دستور العمل‌های صید وصیادی  به شیلات شهرستان‌ها و بنادر صیادی شیلات استان در چارچوب

اختیارات تفویض شده و نظارت بر حسن اجرای آنها با هماهنگی مقام مافوق .

  • نظارت بر صدور مجوزهای صید و صیادی در چارچوب قوانین و مقررات ، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ابلاغ شده.

_    هماهنگی و همکاری با معاون برنامه ریزی و سایر مراجع ذی ربط به منظور پیگیری تخصیصات و تامین اعتبارات مورد نیاز صیادان، تعاونی‌ها ، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها ی صیادی .

  • برنامه ریزی برای پیش بینی نیازهای رفاهی، آموزشی، فنی حرفه ای و ترویجی صیادیان در سطح استان و نظارت برحسن اجرای آن .
  • هدایت و همکاری و پیگیری جهت تامین بهداشت، درمان، بیمه و دیگر خدمات مورد نیاز صیادان از طریق دستگا ه‌های ذی ربط.
  • همکاری و هماهنگی با واحد حفاظت منابع به منظور حراست و حفاظت از منابع آبزیان استان و نظرات بر بهره برداری مناسب از آنها.
  • برنامه ریزی جهت کنترل و هدایت صیادان و تشکل‌های صیادی به منظور جلب مشارکت آنان در اجرای طرح‌های عمرانی مربوط به امور صید و صیادی .
  • برنامه ریزیی و انجام اقدامات لازم به منظور رفع مسائل و مشکلات صیادان استان و برنامه ریزی در راستای مدیریت بنادر

ماهیگیری و نظارت و هدایت  فعالیت‌های صید و صیادی و هدفمند کردن فعالیت‌های ایشان .  

  • نظارت بر فعالیت‌های کارشناسان تحت نظر و ارائه راهنمایی‌های تخصصی جهت انجام صحیح و به موقع وظایف محوله

        -نیاز سنجی آموزشی کارکنان تحت نظر و تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب.

       _   ایجاد هماهنگی‌های لازم جهت تشکیل جلسات کمیته مدیریت صید و کمیسیون تخلفات صیادی در سطح استان و شرکت در

      جلسات و گرد هما یی‌های مربوطه با هماهنگی مقام مافوق.

       -     انجام سایر امور محوله مرتبط که از سوی مقام مافوق ارجاع شود.

 

زیر مجموعه معاونت صید و بنادر ماهیگیری

ردیفسمتنام و نام خانوادگیتصویرشماره تلفن
1رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریاییمحمد رضا ابراهیم نژادمحمودرضا ابراهیم نژاد۰۱۱۳۵۲۸۹۴۰۲
2رئیس گروه صید و بنادر ماهیگیریسیّد ولی اله صالحی میرسیّد ولی اله صالحی میر۰۱۱۳۵۲۸۹۴۲۴
3

رئیس گروه اموراجتماعی و رفاهی صیادان

ابوالقاسم عباس زاده

 
ابوالقاسم عباس زاده۰۱۱۳۵۲۸۷۲۶۱