سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

English امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

گروه ترویج شیلات و آبزیان

تاریخ: 11:52:26 1401/05/25 بازدید: 916

 

                                                    

                                                                           بهروز قدم پور باقری

                                                                   ،رئیس گروه ترویج شیلات وآبزیان

                                                                      شماره تماس : 01135270586

 

 

 

 اهم شرح وظایف گروه ترویج شیلات وآبزیان

 

- تهیه و تدوین و پیشنهاد در خصوص ضوابط ، استانداردها و معیارهای طراحی، ساخت و بهره برداری مجتمع‌ها و مزارع آبزی پروری با هدف ترویج شیلات و آبزیان و نظارت بر اجرای آنها.

-  شناسایی ، معرفی و ارائه روش­های نوین و مکانیزاسیون در قالب مزارع الگوئی ترویجی.

- انجام هماهنگی و پیگیری‌های لازم در خصوص معرفی و اخذ تسهیلات و مدارک بیمه ای آبزی پروران

- پیگیری، مطالعه و بررسی برای ارائه طرح ­های اجرایی سیستم ­های مختلف افزایش تولید در واحد سطح

با هماهنگی مسئول مافوق و  واحدهای تولیدی معاونت مربوطه­.

- برنامه­ ریزی و ساماندهی مدیریت مجتمع­های آبزی پروری با هماهنگی مقام مافوق.

- مطالعه وبررسی وضعیت تشکل‌های آبزی پروری (شناسایی نیازها، چالش‌ها ) وبرنامه ریزی به منظور توسعه وتوانمندسازی آنان باهمکاری دستگاه‌های متولی و ارائه گزارش‌های لازم .

- شناسائی و پیشنهاد نیازهای آموزشی و برنامه ریزی وتدوین آئین نامه‌ها ودستورالعمل‌های فعالیت‌های آموزشی به منظور نظام دار کردن آموزش های  آبزی پروران .

- انجام امورحمایتی واستقرارنظام‌های آماری ، پوشش بیمه ای آبزی پروران ومعرفی نمونه‌های موفق آبزی  پرور.

- نظارت بر فعالیت‌های کارشناسان تحت نظر و ارائه راهنمایی‌های تخصصی جهت انجام صحیح و به موقع وظایف محوله

- نیاز سنجی آموزشی کارکنان تحت نظر و تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب.

- انجام سایر امور مرتبط که از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد