11:48:43 19/11/1394 اداره امور صیادان
فرآیند تهیه سوخت تعاونیهای صیدوصیادی پره وکیلکا
فرآیند درخواست تسهيلات توسط  تعاونیهای صیدوصیادی پره وکیلکا


پراكنش تعاونيهاي پره

1- شهرستان بهشهرونكا:


2-شهرستان ساري،  مياندرود:
3-شهرستان جويبار:
 

4-شهرستان بابلسر،فريدونكنار،محمودآباد،نور:5-شيلات شهرستان نوشهرو چالوس:6-شهرستان تنكابن ورامسر:


رفتن به بالای صفحه