362 آگهی مزایده شماره 96/8
«بسمه تعالي»
«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 8/96)

دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران
موضوع مزایده: دو دستگاه درام فیلتر و 21 قلم کالای مربوط به تجهیزات پرورش ماهی در قفس دریایی

مهلت خرید اسناد و ارائه پیشنهاد: از زمان انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخه 29/8/96

محل دریافت اسناد مزایده:واحد چاپ و تکثیر شیلات مازندران به نشانی بابلسر خیابان شریعتی طبقه همکف و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و سایت اداره کل شیلات مازندران.

محل تحویل پیشنهاد قیمت: اداره کل شیلات مازندران طبقه چهارم دبیرخانه حراست.
زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات:رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ30/8/96 در دفتر کار مدیر کل شیلات مازندران.

دکتر رستمی
مدیر کل شیلات استان مازندران

دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 11:55:21 1396/08/16
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه